ประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ครั้งที่ 34

วันที่ 23 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 “อนุบาลเกมส์”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 “อนุบาลเกมส์”

โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 “อนุบาลเกมส์” ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 และสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการจัดกีฬา 8 ชนิด ประกอบไปด้วย อินดอร์ซอคเกอร์,ชักเย่อ,โยนบอลลงห่วง,รับ-ส่งบอล,เตะบอลเข้าประตู,เป่ายิงฉุบ,วิ่งเก็บของและกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ยุวชน ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามความต้องการของเพศ และวัย และปลูกฝังให้ยุวชนมีจิตสำนึกรักการเล่นกีฬา ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่เยาว์วัย พร้อมกับติดตามการเตรียมความพร้อมจากงานฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา
ภาพข่าว โดย นักศึกษาฝึกงาน (นางสาว กรรติมา ใส่ใจดี และนางสาว กรรณิการ์ ปานศิริ)

เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail