บรรยากาศออกหน่วยเคลื่อนที่พบชุมชน ประจำปี 2562 เขต 1

วันที่ 26 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ บริเวณวัดโพธาวาส (ชุมชนวัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชนประจำปี 2562 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานออกหน่วยเคลื่อนที่พบชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 1

เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนเชิงรุก รับทราบปัญหา อุปสรรคของชุมชน ตอบสนองความต้องการของชุมชนตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง โดยมีการให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลฯ อาทิ บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตรวจฟัน ถอนฟัน งานสัตวแพทย์ให้คำปรึกษาและตรวจรักษาสัตว์เบื้องต้น รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำรวจครอบครัวผู้เดือดร้อน ให้คำแนะนำเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ห้องสมุดเคลื่อนที่ งานทะเบียนราษฎร์ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมให้บริการ ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ ชมรมเมาไม่ขับ ให้ความรู้ถึงอันตรายจากการเมาแล้วขับ บริการตัดแต่งทรงผม ชาย/หญิงฟรี โดยเสริมสวยเกสริยา วิทยาลัยสารพัดช่าง และตาปีแฮร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 บริการแจกจ่ายพันธุ์พืช จัดหางานจังหวัดฯ บริการจัดหางาน ลงทะเบียนสมัครงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างงาน พัฒนาฝีมือแรงงานเขต 11 เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ข้อมูลด้านการป้องกันอาชญากรรม ศูนย์บริการมาสด้า วีกรุ๊ปคาร์ คลองน้อย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานต่างๆ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล และนางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail