นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก รักษาราชการแทนท้องถิ่น จังหวัด เข้าพบนายกเทศมนตรีเพื่อพูดคุยและเข้าร่วมประชุมงานแม่บ้านท้องถิ่นไทย

วันที่ 15 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องนายกเทศมนตรีฯ นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนองรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เข้าพบนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะพูดคุย พร้อมได้เข้าร่วมประชุมงานแม่บ้านท้องถิ่นไทย ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail