ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวและชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 11 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันที่ 20 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 นางจันทร์พร สกุลพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวและชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 11 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 100 คน ที่เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุป ของชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.9 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจะได้นำแบบอย่างการดำเนินงานและรุปแบบกิจกรรมไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้มี ประธาน/คณะกรรมการชมรมและสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องอาหารมณเทียร

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail