การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 28 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ประกอบด้วยชุมชนเปี่ยมสุข,เมตตาธรรม,ศรีวิชัย,บึงขุนทะเล และท่าแขก ในวันนี้มีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ จำนวน 5 โครงการ ซึ่งทางผู้แทนจากสำนักการช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้เข้าประชุม ทั้งนี้มีการเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน พร้อมข้อเสนอแนะและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเทศบาล, ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี , การประปาสาขาสุราษฎร์ธานี , ประธาน/คณะกรรมการชุมชน/ชาวชุมชน เข้าร่วม ณ โรงแรมวังใต้

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ณ โรงแรมวังใต้

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail