การการอบรมการจัดการขยะในสถานศึกษา โครงการจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 9 มกราคม 2562 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 141 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการการอบรมการจัดการขยะในสถานศึกษา โครงการจัดการขยะในชุมชน

ซึ่งสำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” ให้ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาพร้อมนำถ่ายทอดและปฎิบัติที่บ้านต่อไป มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 โรงเรียนจำนวน 130 คน ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการแยกก่อนทิ้ง การระดมความคิดเห็นการจัดการขยะในสถานศึกษา และการเสริมสร้างการเรียนรู้บิงโกแยกขยะ ทั้งนี้ได้รับวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค11 นางรัชนี ทองพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษมาร่วมบรรยายให้ความรู้ โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ภัตตาคารป๊อบอาย

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail