โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา “ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET ”
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา “ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET ” เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา และนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในส่วนที่รับผิดชอบ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูในสังกัดเทศบาล เข้าร่วม เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail