โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการชุมชน จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน หลักสูตร “หลวมรวมองค์กรชุมชน คนนครสุราษฎร์ธานี
พร้อมใจสามัคคี เข้มแข็ง” กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะและนันทนาการชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและประชาชน มีจิตสาธารณะ ร่วมรับผิดชอบและอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดความรัก ความสามัคคี นำไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธาน/คณะกรรมการชุมชน สมาชิกในชุมชนเขตพัฒนาชุมชนที่ 1-4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรม ฟุตบอล,วิ่งมาราธอน,ปิดตาตีหม้อ ชักกะเย่อและการวิ่งชุปเปอร์แมน ณ สนามหน้าเทศบาลฯ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail