เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “บุคคลต้นแบบในชุมชน พ่อดี ศรีสุราษฎร์”

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “บุคคลต้นแบบในชุมชน พ่อดี ศรีสุราษฎร์” ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงคุณค่าของวันสำคัญของชาติไทย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อต้นแบบในชุมชนประจำปี 2561 จำนวน 33 ท่าน
โดยมีหลักเกณฑ์คุณพ่อต้นแบบในชุมชน ได้แก่พ่อผู้เป็นเกษตรกร พ่อผู้เสียสละ พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พ่อผู้มีมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และพ่อผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail