อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างสังคมสูงวัย กายสดใส จิตใจงดงาม
โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุในรูปแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยได้รับวิทยากรจากศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะมาร่วมอภิปราย ทั้งนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 20 ชมรม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมวังใต้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail