ศึกษาดูงานตาม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่นๆ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง

วันนี้ (10 ธ.ค.61)นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะกรรมการเครือข่ายชุมขน คณะกรรมการชุมชน อนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมศึกษาดูงานตาม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่นๆ หลักสูตร “ผู้นำชุมชนนครสุราษฎร์ธานีตามรอยเท้าพ่อ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-15 ธันวาคม 2561
ซึ่งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสศึกษาการนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในครัวเรือนและชุมชน
ซึ่งวันนี้ (วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ) มีนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายสรุปเรื่องโครงการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตงกิจกรรมรับบริจาคน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นไบโอดีเซล ณ เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
และฟังบรรยาย เรื่อง”การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบพึ่งตนเอง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เบตง จ.ยะลา โดยคณะวิทยากรจากศูนย์ร่วมบรรยาย

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail