ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงพิธีวางพวงมาลา และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปะจำปี 2561 และร่วมหารือข้อราชการ ติดตามการดำเนินงาน การแจ้ง/เสนอโครงการ รวมถึงหาแนวทางแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน จากทุกส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail