ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2562
เพื่อประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนธันวาคม วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง กิจกรรม “BILK”วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี-สถานีรถไฟอำเภอพุนพิน กลับเส้นทางเดิม มาถึงสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 32 กิโลเมตร กิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งพิจารณากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 การจัดกิจกรรมวันกรรมการชุมชน และให้ประธานชุมชนรายงานกิจกรรมเสนอปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในชุมชน โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน ชุมชนแต่ละชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมวังใต้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail