ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง)

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล๓(ตลาดล่าง) จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง)โดยมีนายไพศาล วารีวะนิช เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีระบบและได้มาตรฐานสากลทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ยังมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร/คณะครู โรงเรียนเทศบาล๓(ตลาดล่าง) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประธานและคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail