ต้อนรับคณะ อบต.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง

นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะเข้ารับการศึกษาด้านการบริหารจัดการขององค์กร โดยได้รับฟังบรรยายสรุป จากนายธวัชชัย พรหมเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย กิตติศักดิ์ บุญหาญ และศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail