ต้อนรับคณะศึกษาเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี
ซึ่งนำคณะผู้บริหาร ประธาน คณะกรรมการ ชุมชน จำนวน 130 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุป ด้านการการบริหารจัดการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวัดไทร
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail