การประชุมประจำเดือนคณะกรรมการกลุ่มแกนนำสตรี ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนประธานแกนนำสตรีและคณะกรรมการกลุ่มแกนนำสตรี ครั้งที่ 5/2561 มีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม
เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเตรียมงานวันเด็ก พร้อมการเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร”การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า” และการเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กลุ่มแกนนำสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล และนักศึกษาฝึกงาน นางสาวกรรติมา ใส่ใจดี และนางสาวกรรณิการ์ ปานศิริ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail