เปิดศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 146 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานแถลงข่าวพิธีเปิดศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีแถลงข่าวและเปิดศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
กล่าวรายงาน โดยเทศบาลฯ ได้ดำเนินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน 316 ตัว 71 จุด และปี 2561 ได้อนุมัติงบประมาณอีก 39 ล้าน ติดตั้งเพิ่มเติมอีก 136 ตัว 53 จุด ครอบคลุมในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการสอดส่อง ดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวังการกระทำความผิด ทั้งนี้มีรองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ ศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีจำนวนประชานในเขตเทศบาลประมาณ 130,000 คน ประชากรแฝงอีก 30,000 คน ทำให้มีจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ปัจจุบันพบว่าปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะมากขึ้น สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกทั้งเป็นความต้องการของชุมชนในการป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่จะพัฒนาไปสู่เทศบาลดิจิตอลอย่างแท้จริง

ภาพข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail