เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 189 ครั้ง

#ระดับชุมชน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมวังใต้ จำนวน 8 ชุมชน ชุมชนตลาดท่าเรือ ชุมชนบึงขุนทะเล ชุมชนทุ่งน้อย ชุมชนในลึก ชุมชนตลาดล่าง ชุมชนโพหวาย ชุมชนหน้าค่าย อส. และชุมชนเสรีไท
#ระดับนคร (ทุกชุมชน) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมวังใต้
ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดในทุกๆด้าน

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail