เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แห่งที่ 2 โดยมีผู้สูงอายุ อาสาผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail