สรุปผลการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และเรือยาวฯ ประจำปี 2561

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง

สรุปผลการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และเรือยาวฯ ประจำปี 2561
สำนักการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และเรือยาวฯ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 มีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม
เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการจัดงานที่ผ่านมา และได้นำมาปรับปรุง พัฒนาในปีต่อไป ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา
ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail