ร่วมการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล๕ (ระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเช้า)
โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้ร่วมชี้แจงลำดับขั้นตอนการประเมินฯ เพื่อคัดเลือกเด็กหญิงกันตินันท์ นพรัตน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล๕ ซึ่งมีคณะครูโรงเรียนเข้าร่วมในการประเมิน

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail