พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 116 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ หลักสูตร”สูงวัย แข็งแรง อาสาพร้อมใจ ตามรอยศาสตร์พระราชา และภูมิปัญาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา จังหวัดนครนายก และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เข้าอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการ สมาชิกผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน ซึ่งในวันนี้ได้รับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายทองทวี ทีปะปาล จาก รพ.สต.มะขามเตี้ย มาบรรยายให้ความรู้ มี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมวันนี้ ณ ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail