พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ โดยมี นายวัฒนะ เผือกเสริฐ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้แทนในการลงนามร่วม เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดสถานศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เพื่อรับทุนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี และร่วมทำงานในร้าน 7-11 ทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail