ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลนครฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในชุมชน ในการรับทราบปัญหา ความต้องการ และการร่วมกลุ่มการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยได้รับวิทยากรจากบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail