ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 109 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ณ โรงแรมวังใต้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม
พร้อมมีสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานและคณะกรรมการชุมชนตลาดท่าเรือ ชุมชนตลาดล่าง ชุมชนบึงขุนทะเล ชุมชนโพหวาย ชุมชนทุ่งน้อย ชุมชนหน้าค่าย อส. ชุมชนในลึก และชุมชนเสรีไทย เข้าร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมรับฟังรายละเอียดโรงการต่างๆ ทั้งนี้จะมีการประชุมประชาคม ระดับนคร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ ,นักศึกษาฝึกงาน

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail