ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/ 2561

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/ 2561 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อทราบการรับขึ้นทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ( ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม)
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2562 ( ฝ่ายพัฒนาชุมชน) การประกวดชุมชน(ฝ่ายพัฒนาชุมชน) พร้อมพิจารณา กิจกรรมวันกรรมการชุมชนประจำปี พ. ศ. 2561( ฝ่ายพัฒนาชุมชน) กิจกรรมวันดินโลกและการสรรหาบุคคลต้นแบบในชุมชน( 5 ธันวาคม 2561) (ฝ่ายพัฒนาชุมชน) การคัดเลือกผู้แทนชุมชนเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ( สำนักการสาธารณสุขฯ) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น( เอกสารแนบหมายเลข 4) (ฝ่ายพัฒนาชุมชน) และเรื่องอื่นๆที่มี ทั้งนี้มีคณะกรรมการชุมชน ประธานคณะกรรมการชุมชนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวังใต้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail