ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง

นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของปีที่ผ่านมา และได้มีการปรึกษาหารือ พิจารณาเกี่ยวกับรูปเล่ม เนื้อหาของรายงานกิจการที่จะจัดทำขึ้นในปีนี้ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุและ นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail