ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม
เพื่อรองรับรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และครั้งที่ 6/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 พร้อมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 และเรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail