ประชุมคณะกรรมการทบทวน ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และเทศบัญญัติ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวน ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 /2561
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเรื่องเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอยู่ในปัจจุบัน พร้อมกับเรื่องการจัดทำร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับประจำปี 2562 และเรื่องทบทวนร่างระเบียบเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ ถนนตีเหล็ก ถนนมิตรเกษม ถนนบ้านดอน พ.ศ.2540 เรื่องทบทวนร่างระเบียบเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ ถนนตีเหล็ก ถนนมิตรเกษม ถนนบ้านดอน พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail