ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2561 โดยมี ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด เป็นประธานการประชุม
เพื่อรับรองการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการติดตามและประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีคัดเลือก พร้อมในการพิจารณา 1.ร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) โดยงานวิจัยและประเมินผล 2.การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 3.กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 4. พิจารณาร่างรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายเทศมนตรีนครสุราษฎรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail