บันทึกเทปรายการ ล่องใต้วันนี้ (MOU เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี # ๑)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายคุณาธิป บุญเรืองขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ร่วมบันทึกเทปรายการ ล่องใต้วันนี้ (MOU เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี # ๑) ตอน “เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนนโยบาย เมืองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งความสุข” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงการแก้ปัญหา อีกทั้งเป็นความต้องการของชุมชน ในการปรามเหตุการณ์อันไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ จึงได้ดำเนินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 316 ตัว 71 จุด และป 2561 ได้อนุมัติงบประมาณอีก 39 ล้าน ติดตั้งเพิ่มเติมอีก 136 ตัว 53 จุด ครอบคลุมในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง เพื่อสอดส่อง ดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวังการกระทำความผิด ซึ่งสามารถติดตามชมรายการล่องใต้วันนี้ โดยออกอากาศในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 11.00 น. ทางช่อง NBT SOUTH DIGITAL ๑๑
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail