ทน.สฎ.ร่วมฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายโสภณ อนันต์ทรัพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกัน เข้าร่วมฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ คลังยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี
โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการฝึกครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงายที่เกี่ยวข้องของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มีทักษะ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ สำหรับจุดพกพร่องและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมฯ ให้ทุกฝ่ายนำกลับไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร และภาคประชาชนเข้าร่วม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail