ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ที่ลงพื้นที่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 224 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
ให้การต้อนรับ นพ. พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บางกุ้ง และรับฟังการนำเสนอกิจกรรมเด่น ได้แก่ โครงการผู้ก่อการดี (ผลงานเหรียญทอง ระดับประเทศ2 ปี ซ้อน) รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ ประเภทนวัตกรรมประหยัดพลังงาน และ PCCระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทั้งนี้นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้านที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการอยู่อีกด้วย
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail