ตรวจประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการตรวจประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยให้เทศบาลดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีนายบุญศิริ เดี่ยววานิช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะตรวจประเมินจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้แทนส่วนราชการใน ก.ท.จ.) ,ดร.นิเทศน์ เพราแก้ว(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยเขตสุราษฎร์ธานี ที่มีประสบการร์ด้านการประเมินผล) นายนพดล มีเพียร ปลัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (ผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.),ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail