คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นประธานการประชุม
เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง 1. สรุปผลการเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. การขยายเวลาเปิดรับการนำเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ ห้องธราดล ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต11
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail