การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ. 1440)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง

เริ่มลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 …

โดยผู้ที่มีความประสงค์สามารถติดต่อ ได้ 2 ช่องทาง คือ
1 ลงทะเบียนได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
2 ลงทะเบียนได้ที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ทำการปกครองอำเภอ กลุ่มงานทะเบียนและบัตร โทรศัพท์ 0-77-28-8067

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail