การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง

ผู้ประเมินสามารถประเมินโดยสามารถเลือกใช้ QR-Code หรือ URL เพื่อเข้าถึงแบบประเมินตามประเภทผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [EIT] 2.ผู้มีส่วนได้เสียภายใน [IIT]
เลือกสแกน QR-Code นี้
เลือกสแกน QR-Code นี้
  หรือใช้ URL:
https://itas.nacc.go.th/go/eit/r0vb6v
  หรือใช้ URL:
https://itas.nacc.go.th/go/iit/r0vb6v

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail