การประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีนายภูวิศ นุรักษ์ เป็นประธานการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน ซึ่งวาระการประชุม มีการหมอบหมายหน้าที่ต่างๆ รับรองการประชุมครั้งก่อน และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี ผอ.สำนัก/ฝ่าย จากสำนักการสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ประธานแกนนำจากชุมชนต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail