การคัดเลือกสภาเด็กเพิ่มเติมที่ขาด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง

การคัดเลือกสภาเด็กเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในชุมชน ในการรับทราบปัญหา ความต้องการ และการร่วมกลุ่มการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ณ ห้องประชุมขั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎรานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail