อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลกรทางการศึกษา

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 130 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลกรทางการศึกษา (หลักสูตร “การสร้าง PLC ในสถานศึกษา” Professional Learning Community) โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด
เพื่ออนาคตของเยาวชนและประเทศชาติ สร้างคนไทยให้เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์ และวางแผนอนาคตที่ดีได้ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย สำนักการศึกษาได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการสอน สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ตามความแตกต่าง ศักยภาพของแต่ละคน ดังนั้นครูจะต้องมีความรู้ จะต้องปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนใหม่ นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาสู่ชั้นเรียน เพื่อจะได้พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูในสังกัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail