รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจราชการและประชุมข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและข้อราชการต่างๆ อาทิ เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการขยะมูล การจัดระเบียบสังคม และการป้องกันสาธารณภัย เป็นต้น พร้อมกับกำชับให้หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้สำเร็จลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail