พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม#พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในห้วงเวลา 12 -23 ตุลาคม 2561
เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสทรงห่วงใยในสุขภาพพสกนิกรเกี่ยวกันปัญหาไข้เลือดออก ปัญหายุงลาย เพื่อสร้างความตระหนักกับประชาชนให้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบ้านตนเองหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ พนักงานจ้าง แกนนำสุขภาพ ชุมชนและชมรมต่างๆในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิ ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail