พิธีมอบถ้วยพระราชทาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 240 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมพิธีมอบถ้วยพระราชทานเรือพนมพระทางบกและขบวนแห่เรือพนมพระทางบก โดยมีทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธีซึ่งในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ ลำ ในงาน “ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ประจำปี ๒๕๖๑ และเรือที่ได้ถ้วยพระราชทาน ได้แก่
#เรือพนมพระทางบกขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน : สำนักสงฆ์แหลมท้องทราย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี … ลำดับที่ ๓๐
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วัดหัวหมาก อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๓๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วัดซอยสิบ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี … ลำดับที่ ๒๔
รางวัลชมเชย : วัดควรศรี อำเภอบ้านนาสาร … ลำดับที่ ๓๓
รางวัลชมเชย : สำนักสงฆ์ไสใน อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๑๓
รางวัลชมเชย : สำนักสงฆ์บ้านแม่โมกข์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๘
รางวัลชมเชย : วัดถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม … ลำดับที่ ๑๘
รางวัลชมเชย : วัดแหลมทอง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี … ลำดับที่ ๓๗
#เรือพนมพระทางบกขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน : วัดโลการาม อำเภอไชยา … ลำดับที่ ๘๗
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วัดควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร … ลำดับที่ ๘๐
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วัดอุทยาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๑๐๐
รางวัลชมเชย : วัดวิโรจนาราม อำเภอไชยา … ลำดับที่ ๙๐
รางวัลชมเชย : วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์ อำเภอพระแสง … ลำดับที่ ๘๑
รางวัลชมเชย : สำนักสงฆ์ทุ่งรังพิพัฒน์ประชาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๖๘
รางวัลชมเชย : สำนักสงฆ์จันทธาราราม อำเภอเคียงซา … ลำดับที่ ๘๘
รางวัลชมเชย : วัดห้วยคุยพัฒนาราม อำเภอบ้านนาเดิม … ลำดับที่ ๖๗
#ขบวนแห่เรือพนมพระทางบกขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ : วัดควรศรี อำเภอบ้านนาสาร … ลำดับที่ ๓๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วัดกงตาก อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๔๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : สำนักสงฆ์ไสใน อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๑๓
รางวัลชมเชย : วัดหัวหมาก อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๓๒
รางวัลชมเชย : วัดเขานางเภา อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๓๙
รางวัลชมเชย : วัดสำนักไฟ อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๔๐
รางวัลชมเชย : วัดบุญบันเทิง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี … ลำดับที่ ๓๔
รางวัลชมเชย : วัดถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม … ลำดับที่ ๑๘
#ขบวนแห่เรือพนมพระทางบกขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ : วัดคลองขนุน อำเภอบ้านนาสาร … ลำดับที่ ๙๘
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วัดควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร … ลำดับที่ ๘๐
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วัดวิโรจนาราม อำเภอไชยา … ลำดับที่ ๙๐
รางวัลชมเชย : วัดวังไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๔๙
รางวัลชมเชย : วัดห้วยคุยพัฒนาราม อำเภอบ้านนาเดิม … ลำดับที่ ๖๗
รางวัลชมเชย : ที่พักสงฆ์ไทรงาม อำเภอกาญจนดิษฐ์ … ลำดับที่ ๘๔
รางวัลชมเชย : วัดบางงอน อำเภอพุนพิน … ลำดับที่ ๙๗
รางวัลชมเชย : วัดบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี … ลำดับที่ ๕๒
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail