ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 208 ครั้ง

สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา
โดยมีนายรังสี หลิมกำเหนิด รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและแจ้งให้ที่ประชุมทราบการจัดงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุและนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail