ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง

#ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งวดที่ 1,การจัดทำรายงาน งวดที่1 เดือนเมษายน 2562 และเรื่องแบบฟอร์มต่างๆ ในการดำเนินงาน โดยมี นายภูวิช นุรักษ์ ประธานแกนนำสุขภาพฯ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มี พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการฯ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
เนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail