ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทน.สฎ. ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 116 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2561
โดยมีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการประชุมในเรื่อง 1.การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 2.การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail