ประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ ฯ ประจำปี 2561

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง

ประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ ฯ ประจำปี 2561
#ประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
พร้อมนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ –ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการติดตามงานของฝ่ายต่างๆ ตลอดจน รับฟังปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะ
พร้อมร่วมกับคณะทำงานฝ่ายต่างๆ พิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail