คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนพุ่ม

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประกวดการจัดพุ่มผ้าป่า ประเภทสถาบัน/ประชาชน ในงานประเพณีชักพระฯ 2561 ซึ่งจัดเป็นเป็นเล่าเรื่องราวพุทธประวัติสำคัญเกี่ยวกับสมัยพุทธกาล มีการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทสถาบันและประชาชน โดยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนพุ่ม ผลการตัดสิน คือ

ผู้ชนะเลิศ ประเภทสถาบัน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเมือง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และประเภทประชาชนชนะเลิศ ได้แก่ นายภาคิน คงคาหลวง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายพีระเดช นิลสวัสดิ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายศศิพัชร์ สุวรรณนิมิตร
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ทั่วเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธา

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail