กองทุนผ้าอ้อมสำเร็จรูป หรือ ผ้าป่าแพมเพิส

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ประธานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเยี่ยมเยียนและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในชมรมผู้สูงอายุต่างๆ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 20 ราย โดยวันนี้มอบไปแล้ว จำนวน 14 ราย ในพื้นที่ชุมชนเสรีพล ชุมชนตลาดล่าง ชุมชนวัดกลางใหม่และชุมชนโพธาวาส ทั้งนี้เงินที่นำมาซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้มาจากกองทุนผ้าอ้อมสำเร็จรูป หรือ ผ้าป่าแพมเพิส ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้สูงอายุด้วยกัน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างองค์กรสูงวัยต้นแบบ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail